Ghaziabad

CMI Bhavan, Marian Nagar, Ghukhana Meerut Road, Ghaziabad,UP-201 003 Ph:0120-2870377, 2870162

Bombay

CMI Bhavan (Sevasadan) 14, Pushpa Colony, Manchubhai Road Malad East , Bombay-400 097 Ph: 022-8822360

Bhopal

SAMANVAYA MISSION THEOLOGATE P.B. No. 7, Patel Nagar P.O., Bhopal, M.P. 462 021 Ph:0755-2752961, 5530881 Fax:0755-2755238 Email: samanvayam@rediffmail.com

Bhopal

POORNODAYA TRAINING CENTRE P.B.No.6, Anand Nagar P.O.,Bhopal, M.P. 462 021 Ph: 0755 -5280218, Fax: 2756974 Email: poornodaya@sify.com

Bangalore

CHAVARA BHAVAN Dharmaram College, Bangalore- 560 029 Karnataka, Ph: 080- 51116100

Bangalore

DHARMARAM COLLEGE Bangalore-560 029, Karnataka, Ph: 080- 51116111, Fax:080- 51116000 E- mail: dharmaram@vsnl.com